GemElm Bibelstunde

 • Online - Gebetstreffen: Juli 25, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Online - Gebetstreffen: Juli 28, 2021 @ 18:30 - 19:30

 • Online - Gebetstreffen: August 1, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Bibelstunde am Nachmittag: August 3, 2021 @ 15:00 - 16:00

  Leitung: Martina Kühl

 • Online - Gebetstreffen: August 4, 2021 @ 18:30 - 19:30

 • Online - Gebetstreffen: August 8, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Online - Gebetstreffen: August 11, 2021 @ 18:30 - 19:30

 • Online - Gebetstreffen: August 15, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Bibelstunde am Nachmittag: August 17, 2021 @ 15:00 - 16:00

  Leitung: Manfred Magens

 • Online - Gebetstreffen: August 18, 2021 @ 18:30 - 19:30

 • Online - Gebetstreffen: August 22, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Bibelstunde am Nachmittag: August 24, 2021 @ 15:00 - 16:00

  Leitung: Martina Kühl

 • Online - Gebetstreffen: August 25, 2021 @ 18:30 - 19:30

 • Online - Gebetstreffen: August 29, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Bibelstunde am Nachmittag: August 31, 2021 @ 15:00 - 16:00

  Leitung: Martina Kühl

 • Online - Gebetstreffen: September 1, 2021 @ 18:30 - 19:30

 • Online - Gebetstreffen: September 5, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Bibelstunde am Nachmittag: September 7, 2021 @ 15:00 - 16:00

  Leitung: Dieter Hinz

 • Online - Gebetstreffen: September 8, 2021 @ 18:30 - 19:30

 • Online - Gebetstreffen: September 12, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Bibelstunde am Nachmittag: September 14, 2021 @ 15:00 - 16:00

  Leitung: Martina Kühl

 • Online - Gebetstreffen: September 15, 2021 @ 18:30 - 19:30

 • Online - Gebetstreffen: September 19, 2021 @ 09:30 - 10:00

 • Bibelstunde am Nachmittag: September 21, 2021 @ 15:00 - 16:00

  Leitung: Samuel Liebmann

 • Online - Gebetstreffen: September 22, 2021 @ 18:30 - 19:30

Veröffentlicht in .